Visitgävle bokningsvillkor

Bokningsvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Hälsingland Gästrikland AB (VHG) och dig när du bokar via Visit Gävle, c/o Gävle kommun. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa, nedan benämnt Produkter.
 

Ansvarig arrangör

Ansvarig Arrangör är Visit Hälsingland Gästrikland AB (VHG), www.scandinavianxperience.se, Org.nr: 556966-7495. VHG förmedlar Produkter via www.visitgävle.se, www.scandinavianxperience.se, onlinebokningssystem hos leverantörer av Produkter (microbutiker) och Turistbyråer i Gävleborg.

Bokning och bokningsbekräftelse

För att boka/ingå avtal med VHG appliceras en åldersgräns på 18 år om ingen högre
åldersgräns anges vid bokningstillfället och på bokningsbekräftelsen. Uppfyllande av
åldersgräns är ett krav för att få tillträde till bokad produkt.

Vid bokning där boende ingår måste minst 2 personer vara över 21 år. Över storhelger
så som nyår, midsommar etc. gäller 23 år, för samtliga gäster. Undantag gäller
föräldrar med barn eller ensamresenär över angiven ålder.
Som förmedlare är vi skyldiga att se till att:
● du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
● du får handlingar och uppgifter om var produkten levereras/hämtas i god tid.
● bokad produkt stämmer med beskrivningen.
● du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.

VHG ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt
till dig utan VHG:s vetskap och som VHG inte känt till eller borde känna till. (Se till att
få sådan överenskommelse skriftlig och undertecknad av ägare eller kontaktperson.)
Om du inte är nöjd med hela eller delar av din bokning, så är det VHG du skall vända
dig till. Läs mer om detta nedan.

Betalning
Vid bokningstillfället erlägges 20 % av det totala priset i en anmälningsavgift och
resterande 80 % av beloppet betalas senast 40 dagar innan ankomst.

När blir bokningen bindande?
Både du och VHG är bundna till avtalet så snart du har betalat hela eller delar av
bokningen och VHG har bekräftat bokningen.

Avbokning
Avbokning skall ske via Visit Gävle, Gävle Turistcenter på tel 026-177117 eller
[email protected]. Avbokning gäller endast efter mottagen bekräftelse från VHG/Visit
Gävle.
OBS. Avbokningen gäller ej om den görs direkt till leverantör av bokad produkt.

Avbokningskostnader (Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller)
Avbokning skall ske senast 40 dagar före ankomst. Vid senare avbokning eller vid
utebliven ankomst debiteras hela bokningssumman. Eventuella avgifter för
avbeställningsskydd och bokningsavgifter återbetalas ej.

Avbeställningsskydd
Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd.
Den kostar 300 kronor per bokning och innebär att du kan avboka fram t.o.m.
ankomstdagen. Avgifter för avbeställninsskydd och bokningsavgifter återbetalas ej.

Avbeställningsskydd gäller vid följande händelse, som inte får ha varit kända
vid bokningstillfället:

a. dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv,
medresenär, make/maka, sambo, dina eller makes/makas eller sambos föräldrar, barn
eller syskon.
b. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c. Det inträffande av någon allvarlig händelse utanför din kontroll som du inte
kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du
ska stå fast vid din bokning t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
Förhinder skall styrkas med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag.
Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från
avbokningsdagen. Avgiften för avbokningsskyddet återbetalas ej vid avbokning.

Kundens rättigheter

Om VHG inte tillhandahåller produkten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte
klarar av att erbjuda dig en likvärdig produkt, så har du rätt att säga upp avtalet. VHG
måste då betala tillbaka allt det du betalat till VHG och ersätta dig för dina styrkta och
rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av produkten. I stället för
att säga upp avtalet, kan du begära att VHG sätter ned avgiften. Om du har klagomål
ska du framföra dem till VHG snarast möjligt. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du
anmäla omgående, så att VHG får en chans att rätta till det. Fel, som uppstår på
extrautrustning i stugor/lägenheter, t.ex. TV, disk- och tvättmaskin, kan du inte göra
anspråk på att få reparerat under hyrestiden. Du kan dock begära kompensation för
eventuella olägenheter detta kan ha medfört.
Om du själv inte kan utnyttja bokad produkt har du rätt att sätta någon annan i ditt
ställe och VHG måste godta den personen om inte särskilda skäl finns att vägra. Du
måste i så fall meddela VHG detta före tillträdesdagen.

Kundens skyldigheter
Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du erhållit den.
Överensstämmer den inte med vad du har beställt måste du omgående kontakta VHG.
Du måste vårda produkten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och
bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på produkten
och dess eventuella inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
Du får inte använda produkten till något annat än vad som avtalades vid bokningen
(vanligtvis fritidsändamål).
Vid bokning av boende får du inte låta fler personer övernatta i stugan/
lägenheten/rummet eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen. Du måste städa
ordentligt före avresan, om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven
städning kommer städning att utföras på din bekostnad. Om du tappar bort nyckeln till
stugan/lägenheten kommer du att debiteras en avgift.
Eventuella skador ska så snart som möjligt rapporteras till VHG, dock senast vid
utcheckning. Allt boende är rökfritt! Överträdelse debiteras med lägst 5 000 SEK.

Övrigt
Aktuell in- och utcheckningstid för din bokade produkt anges på din
bokningsbekräftelse.

Personuppgiftslagen
Genom att betala samtycker du till att personuppgifter får behandlas av VHG. Syftet
med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att VHG har
tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren
för avbeställningsförsäkringen samt att administrera och behandla eventuella skador.
Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och
betalningstjänster. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar
samt med nyhetsbrev innehållande nyheter och erbjudanden.
Läs mer på www.datainspektionen.se

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:
Både du och vi har rätt att träda ifrån avtalet om produkten inte kan tillhandahållas på
grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i
vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som
varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att snarast möjligt
betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av produkten.
För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens
kontroll, som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet
ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är
arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även
om resans inställande beror på någon som arrangören anlitat.

Reklamation och avhjälpande
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Eventuellt klagomål måste omgående
framföras till VHG. Möjlighet till rättelse kan minska om detta inte sker inom skälig tid.
Om vi inte kan komma överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden
(ARN). Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för
researrangörer och konsumenter. Adressen är: Allmänna Reklamationsnämnden, Box
174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)
VHG följer ARNs rekommendationer och fastslagna beslut.
Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Avgifter
Avbeställningsskydd 300 kr
Ändringsavgift 150 kr
Fakturaavgift 75 kr
Bokningsavgift 100 kr (Avser ej webbokning)

Särskilda villkor vid bokning av evenemangsbiljetter
Vi bokning av evenemangsbiljetter gäller omgående betalning. Köpt biljett bytes eller
återköpes ej.

Bra att veta om din stugbokning

Ankomst – Avresa
Du får disponera stugan/lägenheten från kl. 14.00 avtalad ankomstdag till kl. 12.00
avresedagen om inget annat bekräftats. Innan avresa skall du utföra slutstädning av
stugan/lägenheten. Städutrustning finns i alla stugor/lägenheter. I stugbyar kan
städutrustning finnas i separat servicebyggnad. Om hyresvärden vid besiktning finner
att städningen inte är tillräcklig, kommer vi att låta städning utföras på Din bekostnad.
För vissa stugor/lägenheter och de flesta stugbyar kan du välja att köpa slutstädning.
Priset kan variera beroende på stugans storlek. Slutstädning skall förbokas.

Priser
Priserna avser antalet bäddar i stugan/lägenheten. I beskrivningen av stugor anges
antal ordinarie bäddar + antal extrabäddar enligt följande exempel: ”4+2 bäddar” vilket
betyder 4 ordinarie bäddar + 2 extra bäddar.

Allmänt
Alla stugor/lägenheter är utrustade för självhushåll. Du måste själv ta med sänglinne,
handdukar, toalettpapper, disk- och rengöringsmedel. I de flesta stugbyar och i vissa
privatstugor kan sänglinne och handdukar hyras. I de flesta stugor/lägenheter tillåts
inte husdjur. Rökning är alltid förbjuden. Information om detta finns i
stugbeskrivningen. Observera att detta inte är någon garanti för att rökning inte har
förekommit eller att husdjur inte har vistats i stugan/lägenheten någon gång tidigare.