Sätrabäcken rinner genom Sätra centrum.

Sätrabäcken rinner genom Sätra centrum.

Sätra under uppförande i mitten på 1960-talet.

Sätra under uppförande i mitten på 1960-talet.

Konstverket "Form och linje" av Sune Overud uppfördes vid Sätra torg och fungerade som lekskulptur.

Konstverket "Form och linje" av Sune Overud uppfördes vid Sätra torg och fungerade som lekskulptur.

ABC-staden Sätra

Stadsdelen Sätra är uppförd strax väster om platsen där den gamla byn Sätra, med rötter i vikingatiden, tidigare låg. Där det moderna Sätra ligger hade byn sina utmarker med skogar och ängar och där fanns tidigare bara enstaka torp och gårdar. Vid 1900-talets mitt köptes marken av Tolvfors bruk och 1956 utlystes en arkitekttävling för ett nytt bostadsområde på platsen. Det vinnande förslaget utformades av arkitektfirman Höjer & Ljungqvist från Stockholm. Firman hade tidigare ritat bostäder i ABC-staden Vällingby utanför Stockholm, som stod färdig 1954.

På samma sätt som Vällingby uppfördes Sätra som en ABC-stad. ABC står för Arbete, Bostad, Centrum och var ett för tiden modernt stadsplaneideal med förebilder från bland annat Englands New Towns, USA och Esbo utanför Helsingfors i Finland. Tanken var att stadsdelen skulle vara självförsörjande vad gäller bostäder, service, skolor och arbetstillfällen. Sätra byggdes inom ramen för det så kallade miljonprogrammet, som innebar att man under åren 1965-1974 uppförde en miljon bostäder i Sverige för att motverka den akuta bostadsbristen som då rådde. I Sätra planerades bostäder för 13 000 personer.

Det första spadtaget togs 1965 och fem år senare invigdes Sätra Centrum med butiker och bostäder i flerbostadshus längs Sicksackvägen, Glimmervägen och Moränvägen. Därefter utökades området utanför centrum med lägre bebyggelse i form av radhus, kedjehus och villor. Ett område med utställningsvillor vid Klasbärsvägen byggdes 1972 i samband med bostadsutställningen X72. Sätra har därefter byggts ut successivt under hela 1980-talet.

Trafikfrågan var mycket viktig i ABC-staden. Biltrafiken skulle separeras från gångtrafikanter och cyklister och genomfartstrafik skulle styras till några få större vägar. I Sätra är tanken tydlig genom den ringled, Sätrahöjden, som omringar stadsdelen och de två stora matargatorna, Norrbågen och Nyöstervägen, som delar området i tre delar. Från de större vägarna löper mindre återvändsgator in till bostadsområdena och centrum. Inom bostadsområdena finns bilfria gårdar och rekreationsområden med till exempel lekplatser och tidstypiskt lekfulla konstverk. Gång- och cykelbanor binder samman bostadsområdena med centrum, busshållplatser, skolor och lekplatser. De stora grönområdena med Sätraängarna och Sätrabäcken, vars bevarande möjliggjordes genom trafiksepareringen, har alltid setts som en stor tillgång och används flitigt av de boende i Sätra.

Vi skyltar Gävles historia!
Tillsammans med Länsmuseet Gävleborg har Gävle kommun sedan 2009 arbetat med att skylta upp Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Här hittar du texterna precis som de är skrivna på skyltarna runt om i Gävle.

Kontaktuppgifter