cbis:1920258

Bärsån

Naturreservatet ligger i svagt kuperad barrskog. Genom dess östra del rinner Bärsån. Det lilla vattendraget har aldrig blivit flottledsrensat och flödar naturligt fram mellan gräsbevuxna stränder, omgivet av björk, klibbal och sälg.

Information

Området ligger 11 km nordost om Horndal och omfattar 9 ha. Strandängarna har för länge sedan slåttrats för djurfoder. Den omgivande skogen är fuktig och marken är täckt av mossor. Skogen, som inte påverkats av avverkning sedan 1920-talet, ger delvis ett påtagligt intryck av urskog. Här finns många döda liggande träd och träd som är 150 år gamla.

I reservatets norra del är ån omgiven av starrbevuxen våtmark. I södra delen finns ett område med sumpskog.

1948 beslutades att Bärsån och den intilliggande skogen skulle skyddas som ”ett tillhåll för det vilda”.

Område
Naturnära Skogsmiljö

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger 11 km nordost om Horndal i Sandvikens kommun.