cbis:1920244

Gammelstilla-Bredmossen

Gammelstilla-Bredmossens naturreservat är ett 167 ha och så gott som opåverkad våtmark. Fågellivet är rikt och varierat. Bredmossen har klassats som en av länets förnämsta fågelmyrar. I området kan du titta på fåglar eller vandra längs med stigen.

Information

Området med våtmarks består av en kupolformad mosse med en tydlig centralt belägen höjdpunkt i söder. Plana kärr i norr och strandområden vid sjön Övre Dammen. Mossen i söder domineras av risvegetation. Medan kärrens växtlighet kan beskrivas av trådstarr, pors och dyfräken. Här och där sticker det upp skogsholmar i våtmarkerna. Här finns ett av länets värdefullaste myrområden för fåglar. Landskapet är vidsträckt och uppdelat på flera olika naturtyper – var och en med sina speciella arter.

Område
Naturnära Skogsmiljö

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger ca 13 km sydväst om Årsunda. Från Gävle: Kör mot Sandviken. Kör mot Årsundavägen, väg 272. Sväng höger efter Hosjöstrand.