cbis:1920570

Högmossen

Högmossen är ett mycket litet naturskogsreservat, men här finns ändå mycket spännande att upptäcka. I naturreservatet finns både gammal barrblandskog, hällmarkstallskog och ett trädbevuxet kärr.

Information

Området ligger 9 km sydväst om Österfärnebo och omfattar 6 ha. I den gamla barrskogen finns rikligt med stående och liggande döda träd och höga stubbar.

Brandspår syns på några av de äldre tallarna och här finns många arter typiska för gammal skog.
Exempel på det är garnlav, vedticka, kattfotslav och vedtrappmossa. Den är knuten till områden som under lång tid haft god tillgång på liggande träd i olika nedbrytningsstadier.

Område
Naturnära Skogsmiljö

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger 9 km sydväst om Österfärnebo.