cbis:1920239

Långängarna

Långängarna är ett utflyktsmål som är särskilt vackert på våren då blåsippor och vårärt står i blom. Den bördiga marken är idag skogsbeklädd men har en gång i tiden varit brukad. Här kan du skåda fågel och titta på växter.

Information

Långängarnas naturreservat ligger 6,5 km sydväst om kyrkan i Sandviken och omfattar 33 ha. För ca 150 år sedan använde Se by i Ovansjö socken marken för ängsslåtter.
Marken har lämnats att växa igen. Av det odlingslandskap som en gång fanns här syns i dag bara spår såsom stenmurar och grunda diken. Det har också funnits ett tiotal ängslador i området.
Nu är det en blandskog av främst asp och gran som växer på de näringsrika markerna.

Här finns ett rikt fågelliv och bland annat häckar mindre hackspett, mindre flugsnappare, skogsduva och gråspett i området.

Område
Naturnära Skogsmiljö

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger 6,5 km sydväst om kyrkan i Sandviken.